Ochrana osobných údajov

Firma Zopa, Zolnai Peter ako prevadzkovateľ internetových stránok a obchodu www.zopa.sk sa zaručuje zaobchádzať s osobnými údajmi a informáciami dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.

Účel spracúvania osobných údajov

 • vystavenie daňového dokladu – faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránkach www.zopa.sk
 • evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

Osobné údaje kupujúceho budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii.

Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou oznámi predávajúcemu svoje

 • meno a priezvisko,
 • adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,
 • číslo telefónu a
 • e-mailovú adresu.

Kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje 

 • obchodné meno,
 • adresu sídla vrátane PSČ, 
 • IČO, DIČ a IČ DPH, 
 • číslo telefónu a
 • e-mailovú adresu.
 • Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie. Osobné údaje detí: nezhromažďujeme vedome osobne identifikujúce informácie od používateľov mladších ako 13 rokov. Ak dostaneme upozornenie na to, že disponujeme takýmito osobnými údajmi, podnikneme príslušné kroky na odstránenie takých informácií. Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.
 • Objednaním tovaru zo stránok www.zopa.sk kupujúci vyslovene súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa skôr zmienených pravidiel a dáva súhlas na zhromažďovanie osobných údajov za vyššie uvedených podmienok a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.